חרבות הברזל: עדכוני משרד החקלאות

תעריפי המים לחקלאים ולמגזר הביתי

01/23

מצורפים מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו ברשומות וכן באתר רשות המים.
בתעריפי המים הביתיים חלה טעות וכעת היא תוקנה ברשומות ולכן נשלח לכם העדכון.
תעריפי המים מתעדכנים אחת לחצי שנה – בחודשים ינואר ויולי. במסמך זה מובאים תעריפי המים המעודכנים
לחקלאות ולמגזר הביתי.

עיקר השינויים:

  • חלה עלייה במחיר המים הביתיים. במחירי הקנייה ממקורות עבור הכמות המוכרת התעריף ירד ב- %6.3 ובמחיר הקנייה מעל הכמות המוכרת התעריף עלה ב- %3.2 .במחיר המים לגינון חלה ירידה של %6.0 .
  • במחירי המים לחקלאות חלה עלייה )לפי העלייה של המדדים( של %2.2 .
  • במחיר השפד"ן חלה עלייה של %3.2.
  • סל המדדים )כולל: מד מחירים לצרכן, מדד תעריפי החשמל ומדד השכר הציבורי(, כפי שפורסם על ידי רשות המים, הצביע על עלייה חצי שנתית של %24.2

תפריט נגישות