חג אביב שמח!

עדכון תעריפי המים

07/22

מצורפים מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו ברשומות וכן באתר רשות המים.
תעריפי המים מתעדכנים אחת לחצי שנה – בחודשים ינואר ויולי. במסמך זה מובאים תעריפי המים המעודכנים
לחקלאות ולמגזר הביתי.

תפריט נגישות