קיץ בטוח עם בשורות טובות!

כל העדכונים על נושא העובדים הזרים במלחמה

30/06/2024

הגדלת מכסת העובדים הזרים – בעקבות ההחלטה להגדיל את מכסת העובדים הזרים, החלטת ממשלת תאילנד לאפשר חזרתם של עובדים והחלטת משרד החקלאות לבטל את מודל הקיצוץ, צפוי היצע עובדים זרים שיגרום לכך שתוך מספר חודשים לא יהיה יותר מחסור בידיים עובדות בחקלאות. החקלאים שזקוקים לידיים עובדות מתבקשים לפנות בהקדם באמצעות הקולות הקוראים המצורפים ולבקש את מספר העובדים שהם צריכים. ההתאחדות עומדת לרשותכם בכל דבר ועניין הקשור לנושא זה.

  • הארכת מועד הקול קורא לחקלאים פעילים לקבלת המלצה לתוספת עובד זר – האגף לגורמי ייצור במשרד החקלאות מזמין חקלאים להגיש בקשות לתוספת עובדים זרים למי שכבר מעסיק עו"ז, וצריך עוד בשטח הגידול עליו הצהיר. ניתן להגיש בקשות עד 10.7.
  • נוהל הגשת בקשה לקבלת המלצה להיתר להעסקת עובד/ים זר/ים לשנת 2024 האגף לגורמי ייצור במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מזמין חקלאים חדשים וחקלאים פעילים אשר אין להם הקצאה לעובדים זרים לשנת 2024, להגיש בקשה לקבלת המלצה למתן היתר, לצורך העסקת עובד/ים זר/ים בשנת 2024. ניתן להגיש בקשות עד 10.7.
  • בקשה לקבלת עובדים זרים לחקלאים שעסיקו עובדים פלשתינאים – גם הקול קורא הזה הוא עד 10.7.

24/06/2024

מכסת עובדים זרים תעמוד בשנה הקרובה על 70,000

ועדת המנכ״לים (שהוקמה מכח החלטת ממשלה 1752 לעניין קביעת מכסת עובדים זרים),  קבעה לראשונה כי מכסת העובדים הזרים לחקלאות תעמוד בשנה הקרובה על 70,000. נוסף על כך, הודיע שר החקלאות ח״כ אבי דיכטר על ביטול מודל הקיצוץ בחלוקת היתרים לעו״ז כפי שהיה נהוג במשרד עד כה. המדיניות החדשה שקבע השר היא – שכל חקלאי יעסיק עובדים זרים לפי כמה שהוא יכול, רוצה וצריך

׳ידיים עובדות בחקלאות׳ הוא אחד מארבעת גורמי הייצור שהשר קבע כיעד אסטרטגי מאז כניסתו למשרד לפני כשנה וחצי, וזאת על מנת לאפשר לחקלאים לעשות יותר חקלאות עם יותר ביטחון וודאות.  "כנגד ארבעה אמצעי ייצור מדברת החקלאות : העובדים, הקרקעות, המים והחדשנות הטכנולוגית והמו״פּ".  שר החקלאות סיים את דבריו באמירה משמעותית: "לא תצעדו לבד חקלאי ישראל. אנשי משרד החקלאות, כולם אתכם ומאחוריכם. בהצלחה ובשורות טובות לכם ולכל עם ישראל".

אנחנו מודים לשר החקלאות ח"כ אבי דיכטר ,למנכ"ל משרד החקלאות אורן לביא ולהנהלת משרד החקלאות, זה צעד משמעותי ביותר לחקלאים להגדלת הוודאות בתהליך היצור החקלאי. ברור שבניגוד לעבר הנהלת משרד החקלאות בראשותו של שר החקלאות רואה בחקלאים ובחקלאות נכס ולא נטל ורואה בהם את הפתרון לענין בטחון המזון של אזרחי מדינת ישראל.

13/05/2024

הסרת המגבלה של הגעת עובדים זרים מתיאלנד לישראל

בדיונים המתקיימים בין שר העבודה התיאלנדי לבין  שר העבודה הישראלי, הרב יואב בן צור, עלה הצורך  להסיר את המגבלה על הגעת עובדים זרים מתיאלנד לישראל במסגרת ההסכם הבילאטרלי בין שתי המדינות, מגבלה שהוטלה ע"י ממשלת תיאלנד לאחר ה- 7 באוקטובר.  הדיונים מתנהלים במגמה חיובית ,אך עדיין אין לוח זמנים ליישום. אנו מקווים ששתי הממשלות יגיעו לסיכומים במהרה ונוכל לחזור לשגרה מלאה בתחום העובדים הזרים , שיסייעו לענפי  הצומח להתאושש ולצאת מהמשבר שבו הם היו נתונים.   

במקביל הכנו דף ובו הסבר על סוגיית העובדים הזרים והפתרונות שנתנו בעניין  מאז תחילת המלחמה. ניתן לקרוא  את הדף כאן.

16/04/2024

הארכת שהות של עובדים זרים

בנוסף בשבוע שעבר, משה נקש שלח הודעה משמחת לחקלאים על הארכת שהותם המותרת של עובדים זרים הנמצאים בישראלמעבר לשנה השישית.  בהתאם להחלטה זו, חקלאים בעלי היתרים פנויים להעסקת עובדים זרים לענף החקלאות. ניתן  לפנות לאגף החקלאות במנהל עובדים זרים, בבקשה להארכת רישיון עבודה של עובד זר לחקלאות, אשר הגיע לישראל באמצעות הסכם בילטראלי לענף החקלאות, ומסיים או אמור לסיים 63 חודשים בישראל החל מיום 1.5.2024 ועד ליום 31.12.2024, ואין מניעה אחרת להארכת רישיונו, לתקופה של שנה נוספת. אנו מודים למשה נקש על שנענה לפנייתנו.

09/04/2024

עובדים זרים חלף פלשתינאים

ההקצאות לעובדים זרים חלף פלשתינאים –  סבב שני פורסמו ע"י  רשות האוכלוסין. במקביל, פורסם שוב הקול קורא לבקשה לקבלת המלצה להעסקת עובדים זרים לחקלאים פעילים אשר העסיקו עובדים פלשתינאים. ביום 23/01/2024 פורסמה להערות הציבור טיוטת נוהל לחלוקת המכסה לחקלאים או קבלני עיבוד שהעסיקו עובדים פלסטינים הזקוקים לידיים עובדות לשנת 2024, בגידולים המזכים בהקצאת עובדים זרים. ביום 26/01/2024 פורסם הנוהל, במסגרתו ניתנה לחקלאים אפשרות להגיש בקשה לקבלת המלצה למתן היתר להעסקת עובד/ים זר/ים בשנת 2024 (בלבד), בהתאם להיקף העובדים הפלסטינים שהועסקו על ידם במשרה מלאה. . מאחר ונותרה מכסה נוספת  הוחלט ב-21.2.2024 לפרסם פעם נוספת את הנוהל, במסגרתו תינתן אפשרות נוספת לחקלאים וקבלני עיבוד אשר לא עלה בידיהם להגיש בקשה במסגרת לוח הזמנים שנקבע בנוהל שפורסם, להגיש בקשה לקבלת המלצה למתן היתר, למשך יתרת שנת 2024.  בהתאם להערות הציבור שהתקבלו לאחר פרסום הנוהל, הוחלט במסגרת נוהל זה לאפשר הגשה גם על ידי חקלאים שהעסיקו עובדים פלסטינים בשנת 2021.  כמו כן, לאור פרק הזמן אשר נותר לשימוש בהיתר עד סוף שנת 2024, עודכן בהתאמה פרק הזמן הנדרש בטופסי המחאות הזכות ל- 6 חודשים. עוד ניתנה אפשרות לקבלני עיבוד לצרף אישור משלוח על הגשת אישור רואה חשבון/דו"ח רווח והפסד לשנת 2022 על ידי החקלאי ישירות למחוז. בקישור הזה  ניתן למצוא את הנוהל.

04/04/2024

חידוש המסלול להבאת עובדים זרים גם כאלו שעבדו בעבר בישראל

בסיומו של תהליך ארוך בו פעלה ההתאחדות למול הרשויות, הודיעה רשות האוכלוסין, ביום חמישי האחרון שקבלה אישור מהממשלה להמשך מתווה להבאת עובדים זרים שעבדו בישראל ועובדים זרים חדשים באמצעות הלשכות הפרטיות. אישור זה יאפשר ניצול מלא  של יתרת המכסה במסלול זה שלא נוצלה ועומדת על 2000 עובדים וזאת במסגרת המכסה במסלול זה של 5,000 עובדים הזרים שנקבעה על ידי הממשלה.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות