חג אביב שמח!

עובדים זרים חלף פלשתינאים

ההקצאות לעובדים זרים חלף פלשתינאים –  סבב שני פורסמו ע"י  רשות האוכלוסין. במקביל, פורסם שוב הקול קורא לבקשה לקבלת המלצה להעסקת עובדים זרים לחקלאים פעילים אשר העסיקו עובדים פלשתינאים. ביום 23/01/2024 פורסמה להערות הציבור טיוטת נוהל לחלוקת המכסה לחקלאים או קבלני עיבוד שהעסיקו עובדים פלסטינים הזקוקים לידיים עובדות לשנת 2024, בגידולים המזכים בהקצאת עובדים זרים. ביום 26/01/2024 פורסם הנוהל, במסגרתו ניתנה לחקלאים אפשרות להגיש בקשה לקבלת המלצה למתן היתר להעסקת עובד/ים זר/ים בשנת 2024 (בלבד), בהתאם להיקף העובדים הפלסטינים שהועסקו על ידם במשרה מלאה. . מאחר ונותרה מכסה נוספת  הוחלט ב-21.2.2024 לפרסם פעם נוספת את הנוהל, במסגרתו תינתן אפשרות נוספת לחקלאים וקבלני עיבוד אשר לא עלה בידיהם להגיש בקשה במסגרת לוח הזמנים שנקבע בנוהל שפורסם, להגיש בקשה לקבלת המלצה למתן היתר, למשך יתרת שנת 2024.  בהתאם להערות הציבור שהתקבלו לאחר פרסום הנוהל, הוחלט במסגרת נוהל זה לאפשר הגשה גם על ידי חקלאים שהעסיקו עובדים פלסטינים בשנת 2021.  כמו כן, לאור פרק הזמן אשר נותר לשימוש בהיתר עד סוף שנת 2024, עודכן בהתאמה פרק הזמן הנדרש בטופסי המחאות הזכות ל- 6 חודשים. עוד ניתנה אפשרות לקבלני עיבוד לצרף אישור משלוח על הגשת אישור רואה חשבון/דו"ח רווח והפסד לשנת 2022 על ידי החקלאי ישירות למחוז. בקישור הזה  ניתן למצוא את הנוהל.

שיתוף הכתבה

תפריט נגישות